OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ beach-shop.czZákladní ustanovení:

1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů je Jan Dámec, podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR (dále jen "správce nebo prodávající").

Kontaktní údaje správce:

Jméno a příjmení: Jan Dámec
IČO: 68394616
DPH: Jsme plátci DPH.
Sídlo: : Gabinova 864/3, Praha 5 - 15200
(Provozujeme pouze e-shop, na uvedené adrese není kamenná prodejna)
Webová adresa: www.beach-shop.cz
Email: info@beach-shop.cz
Tel: +420 602140476
ŽL registrovaný na živnostenském odboru, Úřad městské části Praha 5 , 150 22 Praha 5, Nám. 14. října 4 Č.j.: ZIV/U14379/2008/Pro
Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@beach-shop.cz
Mobil: 602 140 476

3.Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

4.Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: e-mailová adresa info@tiskpro.cz

5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že:

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
 • Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;
 • Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává osobní údaje, které jste mu posklytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vámi zadané objednávky z nabídky e-shopu www.beach-shop.cz
 2. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Nezbytné údaje:
  - jméno a příjmení
  - adresa (fakturační adresa)
  - e-mailová adresa
  - telefonní kontakt

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem e-shopu www.beach-shop.cz v souladu GDPR; - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD); - Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD) ve spojení s platnou legislativou o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; - evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran; - při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky (jméno, příjmení, adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit; - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. - Odhlášení ze zasílání „newsletterů“ a obchodních sdělení. E-maily s informacemi o našich novinkách v sortimentu či nových službách vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu.

V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává údaje:
  - po dobu nezbytně nutnou k výkonu práva a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (10 let od ukončení smluvního vztahu nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší);
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pro účely marketingu.
 2. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny, tj. v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou:
  - subdodavatelé podílející se na dodání zboží (dopravce a Česká pošta a.s.), realizaci a provedení nezbytných účetních operací (Stormware s.r.o.), k zaúčtování plateb na základě kupní smlouvy (účetní,);
  - zajišťující služby provozování e-shopu www.beach-shop.cz a další služby v souvislosti s provozováním E-shopu;
  - zajišťující marketingové služby

Ukládání cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Podrobnější informace o cookies naleznete na stránce https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Naše webové stránky jsou pro vás naprosto bezpečné. Pokud, ale i tak máte strach z internetových hrozeb, můžete nás s případnými dotazy kdykoli kontaktovat – info@beach-shop.cz.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v souladu s GDPR máte:
  - právo na informace (máte právo kdykoli od nás požadovat informace bez udání důvodu o svých osobních údajích uložených u správce, o jejich původu, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám může správce nebo správcem pověřená osoba za všechny další kopie nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady (neplatí pro informace podávané elektronicky);
  - právo na přístup ke svým osobním údajům;
  - právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů (máte právo kdykoli sám/a opravit a aktualizovat své osobní údaje nebo o opravu požádat správce nebo správcem pověřenou osobu);
  - právo na výmaz osobních údajů (máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat o výmaz osobních údajů například prostřednictvím zaslání sdělení na e-mailovou adresu info@beach-shop.cz nebo kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Kmenové údaje, které není možné vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaší bezpečnost blokovány správcem, nebo správcem pověřenou osobou);
  - právo na námitku proti zpracování osobních údajů;
  (máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu);
  - právo na přenositelnost osobních údajů (údaje předáme Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci předáme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když to bude technicky možné);
  - právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat písemně nebo elektronicky na adresu nebo na e-mail správce (viz Základní ustanovení I.) o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů).
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. K Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Podmínky zabezpečení obchodních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť od poskytovatele www.siteone.cz.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Tito nejsou oprávnění zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, s vyjímkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 4. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí EU.
 5. Správce postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového obchodu www.beach-shop.cz potvrzujete, že jste se dobrovolně seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaší e-mailovou adresu, kterou jste správci posklytl/a.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.