Obchodní podmínky

Kontaktní údaje:

Osoba zodpovědná za e-shop, reklamace, zpracování objednávek: Jan Dámec
IČO: 68394616
DPH: Jsme plátci DPH.
Sídlo: : Gabinova 864/3, Praha 5 - 15200
(Provozujeme pouze e-shop, na uvedené adrese není kamenná prodejna)
Email: info@tiskpro.cz
Tel: +420 602140476
ŽL registrovaný na živnostenském odboru, Úřad městské části Praha 5 , 150 22 Praha 5, Nám. 14. října 4
Č.j.: ZIV/U14379/2008/Pro

Jak nakupovat

1) Zvolíte na horní liště záložku Objednat.
2) Zde vyplníte kontaktní údaje a údaje o objednávaném zboží( výrobce, varianta, velikost, počet kusů).
3) Po vyplnění nutných údajů potvrdíte Souhlas s obchodními podmínkami.
4) Nyní kliknete na Odeslat objednávku.

Závaznost objednávek

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu. Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem odeslání objednávky!
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulaci se zásilkou (zabalení, vybalení, naskladnění). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny právnímu zástupci k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.
!! objednávku můžete stornovat do 24 hodin od objednání, případně dle vzájemné dohody !
!! Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !
V případě, že zákazník nevyzvedne balíček odeslaný na dobírku a bude žádat o opakované odeslání, bude mu účtována další částka za opakované odeslání, kterou budeme požadovat uhradit předem na účet.

Vrácení zboží

1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu www.tiskpro.cz, nebo www.mimishop.cz/tiskpro, nebo www.beach-shop.cz, má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.3.Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující -spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů. 5. Po jeho doručení (na dobírku vracené zboží nepřijímáme) budou zákazníkovi vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.6.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vracíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky dle § 1832 odst. 1 nového občanského zákoníku.7. V případě, že spotřebitel vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček, nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.8. Náklady na doručení zboží zpět prodejci hradí plně spotřebitel.Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně. 9. Při vracení peněz poštovní složenkou na adresu spotřebitele, bude spotřebiteli účtováno 40,- Kč - poplatek České poště za složenku.


Formulář na odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel, který nakoupí v rámci své podnikatelské činnosti, tzn.na faktuře bude uvedeno IČO případně i DIČ , nemá právo na vrácení, neboť nový občanský zákoník tuto možnost neuvádí.

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době),

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.2. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.3. Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.5. Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.9. Při převzetí zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.11. Reklamační formulář

Reklamaci a odpovědnost za vady NELZE uznat v těchto případech:

1. spotřebitel reklamuje zboží po vypršení záruční doby.
2. spotřebitel neoprávněně změnil údaje v záručním listu.
3. zboží určené k reklamaci není dodáno s potřebnými doklady (doklad o koupi, záruční list).
4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem.
5. spotřebitel před reklamací zboží neodborně opravoval či upravoval.
6. zboží nebylo používáno dle návodu k použití.
7. zboží bylo používáno i přes to, že jevilo známky poškození.
8. zboží bylo poškozeno ohněm, bleskem, vodou atd.
9. nelze reklamovat běžné opotřebení zboží

Ochrana osobních údajů

Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Spotřebitel může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics , poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Platby

a) Platba na dobírku = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíku) + doběrečné.
b) Platba předem na účet nebo složenkou = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíčku).
Číslo účtu Vám bude zasláno při potvrzení objednávky. Nejpozději do 2 pracovních dnů.
Zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není předem domluveno jinak.Platbu očekáváme na našem účtu do 5 pracovních dnů (nebude-li dohodnuto jinak), poté bude objednávka stornována.

Dodací lhůta

a) Zboží, které je skladem, odesíláme do 2 prac. dnů (viz. odstavec "Odeslání zboží")b) Zboží, které není skladem, objednáme u dovozce. Termín odeslání je cca 5-14 pracovních dnů od objednání.

Odeslání zboží

SKLADEM - zboží skladem odesíláme nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě platby předem na účet odesíláme zboží nejdéle do 2 pracovních dnů po připsání peněz na účet.

Doklad ke zboží

Doklad ke zboží je vkládán do balíku při balení.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí platným občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu,jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat z důvodu vyprodání,nebo proto, že se nevyrábí (nelze dodat jiné vzory a barvy zboží, než jsou uvedeny v vzorníku u daného zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu se spotřebitelem, který již v minulosti porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).